Stavební dozor a inženýring staveb

Stavební dozor - SD

Úkolem stavebního dozoru je provádět odborný dohled nad stavebníkem a kontrolu postupu stavebních prací tak, aby zajistil správnost stavebních prací. Jedná se tedy o kontrolní činnost, kterou provádí jak stavební úřad, tak právě autorizovaný stavební dozor.

Stavební dozor dohlíží

 • Na provádění staveb svépomocí
 • Zaměřuje se na kontrolu stavebníka
 • Zajišťuje bezpečnost stavebních prací
 • Odpovídá za soulad prostorové polohy stavby
 • Odpovídá za správnost stavebních prací v souladu s ověřenou dokumentací stavby

Stavební dozor - PS Control

Cena služby stavebního dozoru se pohybuje mezi 0,5 – 1 % z ceny stavebního díla, dle rozsahu a náročnosti díla.

Reference Mám zájem o Stavební dozor Technický dozor investora

Kdy je Stavební dozor povinný ze zákona?

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. je stavební dozor potřeba vždy u staveb prováděných svépomocí, které jsou určeny pro bydlení nebo jsou prohlášeny za kulturní památku. Svépomocí znamená vždy tam, kde není stavba prováděna dodavatelsky stavební firmou, která má oprávnění k provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Stavební dozor může provádět pouze autorizovaná osoba podle zákona č. 360/1992 Sb.

Pozor, Stavební dozor není

 • Technický dozor investora - Hlídá především kvalitu prováděných prací dodavatelsky, oprávněnost fakturovaných částek a časový plán stavby. Vykonávám také technický dozor investora.
 • Autorský dozor - Projektant stavby, který kontroluje splnění podmínek projektu.
 • Stavbyvedoucí - Autorizovaná osoba dle zákona č. 360/1992 Sb., která řídí provádění stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu.

Inženýring staveb

Zajistím realizaci Vašeho záměru již od úplného začátku

Pomohu vám s celou realizací stavby, pokud se neorientujete ve stavebnictví.

 • Zajistím dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení či ohlášení stavby - prostřednictvím spolupracujících, ověřených architektonických a projekčních kanceláří.
 • Vyřídím za Vás územní rozhodnutí, zajistím stavební povolení či ohlášení stavby, včetně potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení.
 • Zajistím položkový rozpočet stavby nezávislým rozpočtářem - pak budete moci objektivně posoudit cenové nabídky různých dodavatelů stavby.
 • Ověřím a zajistím povolení pro zvláštní užívání komunikace – zábor veřejného prostranství

Technický dozor investora - PS Control