Podmínky ochrany osobních údajů


I. Základní ustanovení

   1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je PS Control s.r.o., IČ 05825806 se sídlem Borská 1515/27, 301 00 Plzeň (dále jen: „správce“).
   2. Kontaktní údaje správce jsou
   adresa: Borská 1515/27, 301 00 Plzeň
   email: info@pscontrol.cz
   telefon: 774 777 803
   3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
   4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

   1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
   2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

   1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
   2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
   3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

IV. Doba uchovávání údajů

   1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
   2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

   1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby:
    Účetnictví – Miloš Kaška, IČ: 64381072, Skvrňanská 8, 301 00 Plzeň
    Fakturace - Solitea Česká republika, a.s., IČ: 25568736, Drobného 49, Brno 602 00
    Administrace - Lucie Šubová, Borská 1515/27, 301 00 Plzeň
    Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (pro funkce Google Analytics, Google Adwords, Google Disk)
    Dropbox Germany GmBH, Am Kaiserkai 69, 20457 Hamburg, Německo
    Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014 (iCloud).
   2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

VI. Vaše práva

   1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
    právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
    právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
    právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
    právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
    právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
   2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

   1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
   2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
   3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

   1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
   2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.