Stavební dozor

Úkolem stavebního dozoru je provádět odborný dohled nad stavebníkem a kontrolu postupu stavebních prací tak, aby zajistil správnost stavebních prací. Jedná se tedy o kontrolní činnost, kterou provádí jak stavební úřad, tak právě autorizovaný stavební dozor.

Činnosti stavebního dozoru

  • Odpovídá za soulad prostorové polohy stavby
  • Odpovídá za dodržení obecných požadavků na výstavbu
  • Kontroluje správnost prováděných stavebních prací
  • Kontroluje vhodnost použití stavebních materiálů, výrobků a konstrukcí
  • Poradenská činnost stavebníkovi

Stavební dozor - PS Control

Kdy je SD povinný ze zákona?

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. je stavební dozor potřeba vždy u staveb prováděných svépomocí, které jsou určeny pro bydlení nebo jsou prohlášeny za kulturní památku. Svépomocí znamená vždy tam, kde není stavba prováděna dodavatelsky stavební firmou, která má oprávnění k provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Stavební dozor může provádět pouze autorizovaná osoba podle zákona č. 360/1992 Sb.

Jaká je cena služby?

Cena služby stavebního dozoru se pohybuje mezi 0,5 – 1,5 % z ceny stavebního díla, dle rozsahu a náročnosti díla.

Pozor, Stavební dozor není

  • Technický dozor investora - Hlídá především kvalitu prováděných prací dodavatelsky, oprávněnost fakturovaných částek a časový plán stavby. Vykonávám také technický dozor investora.
  • Autorský dozor - Projektant stavby, který kontroluje splnění podmínek projektu.
  • Stavbyvedoucí - Autorizovaná osoba dle zákona č. 360/1992 Sb., která řídí provádění stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu.

Reference od klientů