Technický dozor investora

Úkolem technického dozoru investora je technická, finanční, administrativní a časová správa Vaší stavby. Postarám se, aby dodavatel stavby dodržel technické specifikace dle projektové dokumentace.

Hlavním cílem technického dozoru investora je zajistit kvalitu díla a úsporu finančních nákladů.

Jsem nezávislý na stavebních firmách a vždy budu hájit Vaše zájmy.

Technický dozor investora - PS Control

Činnosti technického dozoru

Technická správa stavby

 • Průběžná kontrola postupu stavebních prací po celou dobu realizace stavby
 • Kontrola použitých materiál a výrobků a jejich shoda s projektovou dokumentací stavby
 • Kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou v průběhu prací zakryty
 • Kontrola a přebírání dokončených stavebních prací
 • Pořizování fotodokumentace stavby
 • Kontrola dodržení technologických přestávek
 • Kontrola rovinností a výšek stavby
 • Spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem (projektantem)

Finanční správa stavby

 • Kontrola zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur vystavených dodavatelem stavby
 • Kontrola čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo
 • Kontrola čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu provedených prací a stavu stavby
 • Posouzení objemu víceprací, jejich nároků dle smlouvy o dílo, oprávněnosti a požadované ceny

Časová správa stavby

 • Kontrola postupu prací z hlediska časového plánu stavby a uzavřené smlouvy o dílo - Harmonogram prací
 • Upozornění investora na neplnění harmonogramu stavby dodavatelem a nárokování smluvních pokut z toho vyplývajících


Administrativní správa stavby

 • Organizace a účast při předání staveniště zhotoviteli - vyhotovení předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště
 • Organizace a účast na kontrolních dnech stavby
 • Kontrola řádného vedení stavebního deníku a zápisy technického dozoru
 • Spolupráce s autorským dozorem stavby (projektantem)
 • Kontrola dodržení podmínek stavebního povolení
 • Kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení a konstrukcí
 • Kontrola revizních zpráv dodaných dodavatelem stavby
 • Pravidelné informování investora o průběhu stavby
 • Posouzení požadavku zhotovitele stavby na změny dle SoD (cena, termín, technické řešení)
 • Kontrola úplnosti dokladů při převzetí díla
 • Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby
 • Organizace a účast na převzetí díla
 • Pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí díla
 • Dohodnutí postupu s dodavatelem o odstranění všech vad a nedodělků
 • Kontrola odstraněných vad a nedodělků
 • Zajištění a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem
 • Uplatňování případných reklamací stavebníka v záruční době a odsouhlasení uvolnění pozastávek

Kdy přizvat k projektu TDI?

Nejlepším momentem pro přizvání technického dozoru k projetku je již ve fázy příprav celého záměru. Jako technický dozor Vám mohu pomoci již v ranné fázy, tzn. při výběru projektanta, při zpracování studie a její zpřipomínkování, ve fázy přípravy prováděcího projektu a při přípravě výberového řízení na dodavatele stavby.

Nejdůležitější moment je však při podpisu smouvy o dílo s dodavatelem stavby, pokud zde nedojde ke kontrole či případné korekci smlouvy ze strany technického dozoru, zpravidla přichází tehnický dozor o možnost v budoucnu ovlivnit průběh výstavby (např. výška penále za zpoždění výstavby či motivace k odtsranění vad a nedodělků).

Jak to funguje?

Při podpisu smlouvy s dodavatelem stavby či následně ustanovíte osobu pověřenou technickým dozorem. Jako technický dozor Vás v celém průběhu realizace budu zastupovat v jednání s dodavatelem stavby a kontroluji postup a kvalitu provedených prací.

Taktéž se snažím v případě problému navrhnout nejvhodnější řešení. V průběhu stavby také kontroluji vedení stavebního deníku. Při předání staveniště se zpravidla domlouví termín pravidelných kontrolních dní, které následně vedu a vyhotovuji z nich zápisy. Četnost návštěv se dá v mém případě přizpůsobit dle postupu prováděných prací a potřeby jejich kontrol.

Jaká je cena služby?

Cena technického dozoru se pohybuje mezi 1,5 - 3,5 % z ceny díla, dle rozsahu a náročnosti prací. Po domluvě lze i v hodinové sazbě.

Kdy je TDI povinný ze zákona?

V praxi používaný pojem technický dozor investora zákon nezná, místo toho používá technický dozor stavebníka. Tento dozor je stavebník povinen zajistit u staveb financovaných z veřejného rozpočtu. Osoba, která vykonává technický dozor stavebníka, kontroluje průběžně výstavbu s ohledem na správnost a kvalitu prováděných prací a dále kontroluje čerpání finančních prostředků v návaznosti na postupu vykonaných prácí. Praxe však potvrzuje, že je třeba i u projektů financovaných ze soukromých prostředků.

Pozor, technický dozor není

 • Stavební dozor - Provádí a zajišťuje odborné vedení stavby u staveb stavěných svépomocí. Vykonávám také stavební dozor.
 • Autorský dozor - Projektant stavby, který kontroluje splnění podmínek projektu.
 • Stavbyvedoucí - Autorizovaná osoba dle zákona č. 360/1992 Sb., která řídí provádění stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu.

Reference od klientů